Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1.
Przedmiot regulacji

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.eprzychodnia24.pl w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.eprzychodnia24.pl,  jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2.
Definicje

E-PRZYCHODNIA24 (Usługodawca) – spółka pod firmą E-PRZYCHODNIA24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37 lok. 2.43, KRS: 0001067925, NIP: 5214043819, REGON: 526880264;

Cena – cena za Usługę określona  w Cenniku;

Cennik – cennik usług świadczonych przez E-PRZYCHODNIA24;

E-recepta- Usługa konsultacji ze specjalistą z możliwością wystawienia recepty przez specjalistę. Recepta w formie elektronicznej wydawana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne;

E-skierowanie – Usługa konsultacji ze specjalistą z możliwością wystawienia skierowania na badania diagnostyczne; skierowanie w postaci elektronicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej;

E-zwolnienie –Usługa konsultacji ze specjalistą z możliwością wystawienia zwolnienia lekarskiego tj. L4  - zwolnienie w formie elektronicznej wydawane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

Teleporada - forma konsultacji medycznej realizowana na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak telefon, Internet czy inne platformy cyfrowe przez specjalistę. Celem teleporady jest udzielenie pacjentowi profesjonalnej porady medycznej, oceny stanu zdrowia, wydania zaleceń diagnostycznych, terapeutycznych lub kierowanie na dalsze badania bez konieczności fizycznej obecności pacjenta w placówce medycznej;

Teleporada psychiatryczna - forma konsultacji medycznej realizowana na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak telefon, Internet czy inne platformy cyfrowe przez specjalistę. Teleporada może zostać udzielona również przez lekarza nieposiadającego specjalizacji z zakresu psychiatrii, zgodnie z posiadanym prawem wykonywania zawodu lekarza. W każdym przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta uzasadnia skorzystanie z pomocy lekarza posiadającego specjalizację z zakresu psychiatrii, pacjent zostanie poinformowany o takiej konieczności. Celem teleporady jest udzielenie pacjentowi profesjonalnej porady medycznej, oceny stanu zdrowia, wydania zaleceń diagnostycznych, terapeutycznych lub kierowanie na dalsze badania bez konieczności fizycznej obecności pacjenta w placówce medycznej; Przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Przychodnia nie wystawia zwolnień psychiatrycznych.

Konto Pacjenta – indywidualny dostęp Pacjenta do serwisu zabezpieczony loginem i hasłem;

Pacjent – osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług, w tym świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez E-PRZYCHODNIA24;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Serwis – strona internetowa www.eprzychodnia24.pl;

Specjalista – osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych na rzecz Pacjenta;

Świadczenie zdrowotne – działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy E-PRZYCHODNIA24 a Pacjentem wskutek złożenia Zamówienia;

Usługi – usługi świadczone przez E-PRZYCHODNIA24 drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
Zamówienie  – zakup odpowiedniej Usługi polegający na wyborze odpowiedniej Usługi lub Usług i zapłacie Ceny;

§ 3.
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie przysługują E-PRZYCHODNIA24, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za uprzednią zgodą E-PRZYCHODNIA24 wyrażoną na piśmie.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet przy wykorzystaniu jednej ze standardowych przeglądarek internetowych, w tym w szczególności Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari lub Opera, posiadających możliwość zapisu plików cookies oraz zapewniających obsługę skryptów Javascript.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Pacjenta treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający prawa osób trzecich.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Pacjentów do składania ofert zawarcia Umowy. Złożenie Zamówienia przez Pacjenta jest równoznaczne ze złożeniem przez Pacjenta oferty zawarcia Umowy.

§ 4.
Usługi i Płatności

 1. Za pośrednictwem Serwisu E-PRZYCHODNIA24  świadczy następujące Usługi:
  1) E-recepta;
  2) E-skierowanie;
  3) E-zwolnienie.
 2. Usługi, o  których mowa w ust. 1 świadczone są odpłatnie. Dostępne formy płatności to:
  1) szybki przelew elektroniczny,
  2) BLIK,
 3. Płatności w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, którego administratorem jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Pastelowa 8, 60-198)
 4. Ceny Usług określa Cennik. Ceny wyrażone są w złotych polskich, w kwotach brutto.
 5. E-PRZYCHODNIA24 może stosować rabaty, które mogą być naliczane za pomocą kuponów rabatowych przyznawanych przez E-PRZYCHODNIA24 w trakcie akcji promocyjnych, o których E-PRZYCHODNIA24 informuje w swoich kanałach informacji, w tym za pośrednictwem Serwisu.

§ 5.
Składanie Zamówień i Konto Pacjenta

 1. Zamówienie Usługi następuje poprzez złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Złożenie Zamówienia skutkuje założniem Konta Pacjenta.
 2. W celu założenia Konta Pacjenta, pacjent powinien:
  a. utworzyć login i hasło;
  b. zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności i zaakceptować ich postanowienia;
  c. wypełnić formularz rejestracyjny;
 3. Pacjent obowiązany jest zabezpieczyć login i hasło przed dostępem osób nieuprawnionych. Przekazywanie loginu lub hasła osobom trzecim jest zabronione i może stanowić podstawę do usunięcia konta klienta.
 4. Pacjent może usunąć konto w dowolnym momencie. W tym celu Pacjent powinien wysłać wiadomość na adres e-mail kontakt@eprzychodnia24.pl. Usunięcie Konta Pacjenta skutkuje usunięciem wszystkich danych zawartych w Koncie Pacjenta.
 5. W celu złożenia Zamówienia Pacjent:
  1) wybiera odpowiednią Usługę lub Usługi;
  2) uzupełnia dane osobowe w formularzu rejestracji, w tym:
       a. imię i nazwisko;
       b. PESEL lub w przypadku nie posiadania numer PESEL datę urodzenia, narodowść oraz numer paszportu;
       c. numer telefonu;
       d. adres e-mail;
  3) wypełnia ankietę medyczną;
  4) przekazuje, w razie konieczności, dodatkowe informacje, w tym przedstawia posiadaną dokumentację medyczną;
  5) wybiera formę płatności i dokonuje zapłaty;
  6) akceptuje Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Składam zamówienie”.
 6. Pacjent ma obowiązek podać dane zgodne z prawdą i nie zatajając żadnych informacji istotnych z punktu widzenia udzielanego Świadczenia zdrowotnego. Udzielenie nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych informacji zwalnia E-PRZYCHODNIA24 z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wynikłą z udzielania lub zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego na podstawie takich informacji.
 7. W celu finalizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie przez Pacjenta akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, oraz naciśnięcie przycisku „Składam zamówienie”. Złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Wybór przycisku „Składam zamówienie” w formularzu Zamówienia jest równoznaczny z zawarciem Umowy. W przypadku nieopłacenia Usługi w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia, Zamówienie jest anulowane, a Umowa uważana jest za niezawartą.
 9. Po opłaceniu Zamówienia następuje rozpoczęcie świadczenia Usługi. Klient otrzymuje na podany przez siebie adres mailowy wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zakupu oraz informację o sposobie i terminie realizacji Usługi, która zostanie wykonana w terminie do 48h.
 10. Specjalista uprawniony jest do odmowy wystawienia E-recepty, E-zwolnienia lub E-skierowania w każdym przypadku, gdy ich wystawienie pozostawałoby w sprzeczności z aktualną wiedzą medyczną lub w przypadku, gdy udzielone przez Pacjenta informacje, w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej, są niewystarczające dla jej wystawienia. Odmowa wystawienia E-recepty, E-zwolnienia lub E-skierowania w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi podstawy do zwrotu należności za Usługę.
 11. W przypadku wystawienia E-recepty, E-PRZYCHODNIA24 przekazuje Pacjentowi, na wskazany numer telefonu lub adres e-mail, kod recepty lub ujawnia receptę w Internetowym Koncie Pacjenta.
 12. Treść wystawionej E-recepty, E-zwolnienia lub E-skierowania nie może być zmieniana.
 13. Świadczenia zdrowotne są dokumentowane w dokumentacji medycznej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 14. Świadczeniodawca ma prawo odmówić wystawienia e-recepty na leki narkotyczne, benzodiazepiny, leki o dzialaniu nasennym, testosteron lub inne substancje psychoaktywne ze względu na ograniczenia związane z korzystaniem z systemów teleinformatycznych lub łączności w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 15. E-przychodnia24 realizuje usługi w godzinach 6-22, 7 dni w tygodniu, zlecenia na usługi przyjęte po godzinie 22, realizowane są kolejnego dnia.
 16. Specjalista będzie podejmował próbę kontaktu z pacjentem dwukrotnie telefonicznie z użyciem numeru zastrzeżonego lub jednokrotnie e-mailem. W przypadku gdy pacjent nie odbierze telefonu dwukrotnie, a na e-mail nie odpowie w przeciągu 12 godzin, usługa uznana jest za zrealizowaną.

§ 6.
Odstąpienie od Umowy, reklamacje i zwrot należności

 1. Pacjent przed wykonaniem przedmiotu Umowy może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 287 ze zm.).
 2. Pacjent może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to konieczne.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą  na adres E-PRZYCHODNIA24:  lub drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@eprzychodnia24.pl
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy na odległość nie przysługuje Pacjentowi,  jeżeli E-PRZYCHODNIA24 wykonało w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez E-PRZYCHODNIA24 utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. Pacjent może złożyć reklamację dotyczącą Usługi wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@eprzychodnia24.pl.
 7. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Pacjenta, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Pacjent życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanie daty  Usługi, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Pacjenta, a także preferowany przez Pacjenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 8. E-PRZYCHODNIA24 rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Pacjent zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. W przypadku, gdy realizacja Usługi będzie niemożliwa z przyczyn zawinionych przez E-PRZYCHODNIA24, E-PRZYCHODNIA24 poinformuje Pacjenta o powyższej okoliczności. W terminie 7 dni od powzięcia informacji o powyższej okoliczności Pacjent może, według swojego wyboru:
  a. odstąpić od Umowy i żądać zwrotu zapłaconej przez Ceny, lub
  b. uzgodni
  c.  z E-PRZYCHODNIA24  inny termin wykonania Usługi.
 10. Należność za Usługę nie podlega zwrotowi, gdy brak możliwości wykonania Usługi wynika z przyczyn leżących po stronie Pacjenta, w szczególności, gdy Pacjent:
  a. poda nieprawdziwe lub nierzetelne dane, w tym informacje dotyczące swojego stanu zdrowia;
  b. złoży nieprawdziwe lub nierzetelne oświadczenie;
  c. przedstawi nieprawdziwe lub nierzetelne dokumenty;
 11. Zwrot zapłaconej Ceny w przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy przez Pacjenta nastąpi niezwłocznie na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty.

§ 8.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, z tym, że do Umów nie stosuje się przepisów ustawy o prawach konsumenta, z wyłączeniem art. 12 ust. 1 pkt 1-12 i ust. 2, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 i 3, art. 19, art. 21-24, art. 26-37 oraz art. 38 pkt 1, 3-6 i 8 powyższej ustawy.
 2. E-PRZYCHODNIA24 zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez E-PRZYCHODNIA24, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej eprzychodnia24.pl informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Regulamin zawiera następujące załączniki:
  a. Załącznik nr 1 – Polityka prywatności;
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2023

Bądź na bieżąco i otrzymuj cenne informacje na temat zdrowia

Będziesz otrzymywał informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail o nowych artykułach, nowości, promocje i ważnych wydarzenia Nie przegap żadnej istotnej informacji, dołącz do naszej społeczności i ciesz się korzyściami bycia na bieżąco.

NIP: 5214043819, Regon: 526880264, KRS: 0001067925
Podmiot Medyczny wpisany do Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 000000270481
Cypyright © 2024 E-PRZYCHODNIA24. All rights reserved | Projekt i wykonanie: Agencja interaktywna E-Made
ePrzychodnia24

Ta strona korzysta z plików cookies

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom zajmującym się mediami społecznościowymi, reklamą i analizą, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub które zebrali w wyniku korzystania przez Ciebie z ich usług.

Informacje o celach przetwarzania danych znajdziesz w „Ustawieniach zaawansowanych”, a szczegółową informację o przetwarzaniu Twoich danych znajdzie w naszej polityce prywatności.

Korzystanie z przychodni bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza też zgodę na umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i odczytywanie ich (przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich) przez E-PRZYCHODNIA24 i jego partnerów. Zgody tej możesz odmówić lub ją ograniczyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Cele przetwarzania danych

Dane statystyczne

Sane analityczne dotyczące zachowań użytkowników na stronie będą przechowywane w pamięci lokalnej przeglądarki. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielowi witryny internetowej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stronami internetowymi, poprzez anonimowe gromadzenie i raportowanie informacji.

Personalizacja treści

Spersonalizowane treści prezentowane użytkownikowi na stronie internetowej, takie jak zalecane produkty, treści czy oferty. Spersonalizowane treści mogą zwiększyć zaangażowanie użytkownika i poprawić doświadczenie korzystania ze strony

Kierowanie użytkownika na spersonalizowane treści

Zbieranie i przetwarzanie danych użytkowników związanych z reklamami, takich jak preferencje, interakcje z reklamami i zachowanie na stronie. Zbieranie danych użytkowników może być kluczowe dla spersonalizowanego targetowania reklam.

Dane marketingowe

Przechowywanie danych związanych z reklamami w pamięci lokalnej przeglądarki użytkownika. Włączenie tego parametru pozwala na zachowanie spójności informacji reklamowych pomiędzy kolejnymi wizytami użytkownika na stronie.

wstecz

Ustawienia zaawansowane

Ładowanie załączników do bufora...


Sprawdzanie załączników
W zależności od wielkości załączników oraz prędkości Twojego Internetu może to chwile potrwać...

Przesyłanie załączników...


Zapisywanie zamówienia...
W zależności od wielkości załączników oraz prędkości Twojego Internetu może to chwile potrwać.
Na Twój adres e-mail zostało wysłane potwierdzenie zamówienia z linkiem do płatności - skorzystaj z niego jeśli strona nie przekieruje Cie automatycznie.